Loading...

O logopedinji

Ema Babić je rođena 1992. godine u Zagrebu. Nakon završene XV. gimnazije upisuje studij Logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji završava u roku te stječe titulu magistre logopedije 2015. godine. Iduće godine započinje stručno osposobljavanje kao stručni suradnik logoped u Osnovnoj školi Vukomerec te po završetku stručnog osposobljavanja uspješno polaže stručni ispit. Rad na mjestu stručnog suradnika logopeda nastavlja u Osnovnoj školi Sesvetski Kraljevec, a zatim u Osnovnoj školi Markuševec gdje je usmjerena na rad s djecom s jezično-govornim poremećajima i poremećajima čitanja, pisanja i računanja. Godine 2018. napušta rad u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja te prelazi na radno mjesto kliničkog logopeda na Odjelu za fonijatriju Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Radom na Klinici širi područje svoje djelatnosti na rehabilitaciju poremećaja glasa, govora, orofacijalne pokretljivosti, hranjenja i gutanja kod odraslih i djece. Dodatno se educira za rad s djecom rođenom s rascjepom nepca te za rehabilitaciju govora i gutanja kod bolesnika nakon kirurškog liječenja karcinoma glave i vrata.

Višegodišnju suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu ostvaruje kroz izvođenje nastave i vježbi za predmete Fonijatrija, Poremećaji glasa i Klinički praktikum u logopediji te je mentor logopedske prakse studentima Diplomskog studija logopedije. Aktivni je sudionik domaćih i međunarodnih radionica, skupova i kongresa te izdaje radove iz područja svoje djelatnosti. 2020. godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U listopadu 2023. godine započinje s radom u Poliklinici Aviva.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit