Loading...

O liječniku

Prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, dr. med., specijalistica je opće psihijatrije i subspecijalistica dječje i adolescentne psihijatrije i forenzičke psihijatrije.

Nakon završene srednje škole u SAD-u, upisala je Medicinski fakultet u Osijeku te je diplomirala 1998. godine. Potom je 1999. godine započela pripravnički staž u Kliničkom bolničkom centru Osijek, a iste godine postala je i znanstvena novakinja na Katedri za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku, gdje je radila do 2003. godine.

Nakon završetka znanstvenog poslijediplomskog studija u Zagrebu, smjer biomedicina i zdravstvo, uslijedila je specijalizacija iz područja psihijatrije te je od 2003. do 2007. godine radila kao liječnica na specijalizaciji u Klinici za psihijatriju KBC Osijek. Nakon toga, od 2007. do 2015. godine, radila je kao psihijatrica na Klinici za psihijatriju, Kliničkom odjelu za dječju i adolescentnu psihijatriju u KBC Osijek. Od 2016. godine radi kao psihijatrica na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju u KBC Osijek.

Svoje znanje i iskustvo usmjerava na liječenje mladih pacijenata sa psihičkim poremećajima te se aktivno bavi i istraživanjem područja psihijatrije.

Predsjednica je Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata, HLZ, i predsjednica povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju u Ministarstvu zdravstva.

Autorica je niza radova objavljenih u visoko citiranim časopisima, od kojih su dva u Lancet Psychiatry, te se posebno bavi područjima auroagresivnih i suicidalnih ponašanja u mladih, forenzičkim slučajevima i položajem djece i adolescenata u sudskoj praksi uz primjenu farmakoterapije. Također, sudjeluje kao predavač na tri fakulteta: Medicinskom, Stomatološkom i Pravnom fakultetu u Osijeku te kontinuirano radi na promociji važnosti mentalnog zdravlja mladih. Ona je kolumnistica u Glasu Slavonije, sudionica brojnih projekata u inozemstvu i u Hrvatskoj, te u sklopu povjerenstva pri Ministarstvu zdravstva radi sa kolegama kako bi osigurali minimalne prostorne i kadrovske uvjete za dječju i adolescentnu psihijatriju. Također aktivno zagovara destigmatizaciju mentalnih poremećaja, važnost mentalnog zdravlja te implementaciju kolegija o mentalnom zdravlju u kurikulume i obrazovni sustav.

Želite se naručiti kod ovog liječnika?

Pošaljite upit

Zdravi savjeti

Pogledajte sve