Loading...

O djelatniku

Dodiplomski studij sestrinstva završava na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te nakon toga upisuje i završava Specijalistički diplomski studij Menadžmenta u sestrinstvu. Tema diplomskoga rada “Organizacijska kultura i klima” joj je i profesionalno područje interesa uz komunikacijske vještine i upravljanje ljudskim potencijalima.

U skrbi bolesnika najveći dio radnoga staža provela je na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra “Sestre Milosrdnice” (1999. – 2010. g.), a od 2009. – 2012. g. bila je i u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za zdravstvenu njegu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu – Zdravstvena njega onkoloških bolesnika. Od 2010. – 2011.g. bila je glavna sestra Klinike za neurokirurgiju te od 2011. – 2012. g. glavna sestra Klinike za tumore Kliničkog bolničkog centra “Sestre Milosrdnice”.

Od 2012. g. do danas glavna je sestra Poliklinike Aviva.