Karijera u Poliklinici Aviva

Karijera u Poliklinici Aviva – pridružite se našem timu!


Na temelju odredbe članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 133/20, 147/20), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), te sukladno članku 28. Statuta, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Poliklinika Aviva, Zagreb, Nemetova 2, OIB: 01916835772, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080221876 (dalje u tekstu: Poliklinika), dana 28.09.2021. raspisuje:

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA POLIKLINIKE AVIVA

I. Za ravnatelja može biti imenovana osoba ženskog ili muškog spola koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, te
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Napomena: ako se na natječaj za ravnatelja Poliklinike prijavi više kandidata koji ispunjavaju navedene uvjete, prednost ima kandidat koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja. Dodatnu prednost predstavlja najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u struci, a primarno u struci zdravstvenog usmjerenja.

II. Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na temelju provedenog natječaja na vrijeme od 4 (četiri) godine.

III. Prijave kandidata se zaprimaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

IV. Kandidati su dužni uz prijavu podnijeti i sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma,
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

V. Prijave na natječaj se dostavljaju na adresu POLIKLINIKA AVIVA, 10 000 Zagreb, Nemetova 2, s naznakom „Natječaj za ravnatelja”.

VI. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII. Kandidati će o izboru ravnatelja biti obaviješteni u roku ne duljem od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

VIII. Poliklinika zadržava pravo da od pristiglih prijava ne izabere niti jednog kandidata.


Poliklinika Aviva traži:

Doktor medicine – specijalist interne medicine (m/ž)

Uvjeti:

 • Medicinski fakultet
 • Specijalizacija iz interne medicine
 • Odobrenje za samostalni rad

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme


Doktor medicine – specijalist radiologije (m/ž)

Uvjeti:

 • Medicinski fakultet
 • Specijalizacija iz radiologije
 • Odobrenje za samostalni rad

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme


Doktor medicine – specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije (m/ž)

Uvjeti:

 • Medicinski fakultet
 • Specijalizacija iz interne medicine, subspecijalizacija iz kardiologije
 • Odobrenje za samostalni rad

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme


Molimo zainteresirane kandidate da životopise dostave na priloženu e-mail adresu uprava@poliklinika-aviva.hr.

Poliklinika AVIVA
tel.: 01/4693-111
e-mail: uprava@poliklinika-aviva.hr
Nemetova 2, 10000 Zagreb
www.poliklinika-aviva.hr