OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA POLIKLINIKE AVIVA

 

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera Poliklinike Aviva („Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera fizičkih osoba i obrta, te predstavnika dobavljača i poslovnih partnera pravnih osoba, koju provodi Poliklinika Aviva, Nemetova 2, Zagreb, OIB: 01916835772 („Poliklinika Aviva“). Obavijest se ne primjenjuje na podatke o pravnim osobama niti na podatke u vezi s poslovanjem pravnih osoba.

Poliklinika Aviva je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika dobavljača i poslovnih partnera, ako su oni fizičke osobe, odnosno njihovih radnika ili drugih predstavnika, ako su dobavljači i poslovni partneri pravne osobe. U ovoj Obavijesti opisujemo tko smo mi, koje kategorije vaših osobnih podataka obrađujemo, kako i u koje svrhe ih obrađujemo, na koji način štitimo vaše osobne podatke te koja prava imate u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka.

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA AVIVA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE?

Aviva prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka svojih dobavljača i poslovnih partnera odnosno njihovih predstavnika:

Identifikacijski podaci Ime, prezime, adresa, OIB, naziv i matični broj obrta, i sl.
Kontakt podaci Email adresa, broj telefona, podaci o prebivalištu/boravištu, i sl.
Podaci za plaćanje Podaci o broju transakcijskog računa, banci u kojoj je račun otvoren, platnoj sposobnosti i sl.

 

U KOJE SVRHE AVIVA OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA ODNOSNO NJIHOVIH PREDSTAVNIKA?

Poliklinika Aviva obrađuje vaše osobne podatke ako poslujete s nama, ako koristite naše internetske stranice ili ako na drugi način komunicirate i ostvarujete poslovnu suradnju s nama.

Obrađujemo vaše osobne podatke prvenstveno u sljedeće svrhe:

 • radi sklapanja i izvršenja ugovora

Poliklinika Aviva obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera ako oni surađuju s Poliklinikom Aviva u tom svojstvu. U tom slučaju Aviva koristi osobne podatke radi isporuke roba, pružanja usluga i izvršenja radova od strane dobavljača i poslovnih partnera. Poliklinika Aviva također obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, odnosno njihovih predstavnika u administrativne svrhe, primjerice radi komunikacije, slanja faktura ili plaćanja.

Moguće je da će Poliklinika Aviva koristiti osobne podatke dobavljača, poslovnih partnera i njihovih predstavnika kako bi komunicirala s njima prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovornog odnosa te kako bi odgovorila na pitanja i zahtjeve svojih poslovnih partnera.

U tu svrhu Poliklinika Aviva obrađuje identifikacijske i kontakt podatke dobavljača, poslovnih partnera i njihovih predstavnika te podatke o plaćanju.

U navedenom slučaju Poliklinika Aviva obrađuje navedene osobne podatke jer je takva obrada nužna radi sklapanja i izvršavanja ugovora koji Poliklinika Aviva sklopi s dobavljačima i poslovnim partnerima te kako bi Poliklinika Aviva poduzela odgovarajuće radnje na njihov zahtjev prije sklapanja ugovora.

 • radi poštivanja propisa od strane Poliklinike Aviva

U određenim slučajevima Poliklinika Aviva će obrađivati osobne podatke svojih dobavljača i poslovnih partnera radi poštivanja zakona i drugih propisa, odnosno radi poštivanja pravnih obveza Poliklinike Aviva kao voditelja obrade. To se posebice odnosi na obveze vezane uz poreze i druga davanja.

Slijedom navedenog, Poliklinika Aviva može obrađivati osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera kako bi izvršila odgovarajuće provjere dobavljača i poslovnih partnera i njihove ponude te kako bi donijela odluku o eventualnom prihvatu ponude.

Moguće je da će Poliklinika Aviva na temelju zakona i drugih propisa biti obvezna dostaviti osobne podatke poslovnih partnera državnim institucijama ili nadzornim tijelima.

U tu svrhu Poliklinika Aviva može obrađivati identifikacijske podatke dobavljača i poslovnih partnera, podatke o plaćanju i druge podatke koje dobavljači i poslovni partneri dostave Poliklinici Aviva tijekom trajanja ugovornog odnosa.

U navedenom slučaju Poliklinika Aviva obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera jer je takva obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza Poliklinike Aviva.

 • radi zaštite osoba i imovine

Poliklinika Aviva ponekad obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera odnosno njihovih predstavnika radi zaštite kontrole ulazaka i izlazaka iz prostorija Poliklinike Aviva, smanjenja izloženosti osoba i imovine riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.

U tu svrhu Poliklinika Aviva obrađuje identifikacijske podatke dobavljača i poslovnih partnera odnosno njihovih predstavnika.

U navedenom slučaju Poliklinika Aviva obrađuje osobne podatke jer je takva obrada nužna za potrebe ostvarenja legitimnog interesa Poliklinike Aviva da zaštiti i osigura osobe, imovinu, prostorije, uređaje, instalacije i opremu u službenim prostorijama i objektima pod nadzorom i u vlasništvu Poliklinike Aviva te spriječi protupravne radnje.

KOLIKO DUGO POLIKLINIKA AVIVA ČUVA OSOBNE PODATKE DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA?

Osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, uključujući njihove predstavnike, Poliklinika Aviva čuva u razdoblju koje je potrebno za postizanje gore opisanih svrha.

Poliklinika Aviva čuva navedene osobne podatke u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima, a u određenim slučajevima koliko je to razumno i preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare.

Postoji mogućnost da će Poliklinika Aviva biti dužna trajno čuvati neke osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, kako je to predviđeno internim aktima Poliklinike Aviva i mjerodavnim propisima.

Rokovi čuvanja osobnih podataka te druga pravila čuvanja osobnih podataka određeni su u Politici čuvanja osobnih podataka Poliklinike Aviva.

Poliklinika Aviva će održavati osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera točnima i ažurnima, na temelju podataka koje Poliklinici Aviva dostavi predmetni dobavljač i poslovni partner.

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu osobnih podatka, Poliklinika Aviva će osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera na siguran način izbrisati ili uništiti.

TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA?

Pristup osobnim podacima dobavljača i poslovnih partnera te njihovih predstavnika mogu imati radnici Poliklinike Aviva koji imaju ograničena prava pristupa i obrade podataka u svrhe obavljanja poslova njihovog radnog mjesta, osobito radnici zaposleni u odjelu nabave, prodaje, računovodstva, službi za naručivanje i prijemu te ostali odjeli ovisno o djelatnosti dobavljača i poslovnih partnera.

Radnici Poliklinike Aviva koji su ovlašteni na pristup ili drugi način obrade osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s obavijestima o privatnosti, politikama, procedurama i ostalim općim aktima i ugovorom preuzetim obvezama Poliklinike Aviva.

U mjeri u kojoj je to potrebno i dopušteno propisima, kako bi ostvarila svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i/ili obrađeni, Poliklinika Aviva ih može podijeliti s trećim primateljima kao što su:

 1. pružatelji usluga, koji nam na temelju posebnih ugovora pružaju određene usluge koje mogu uključivati i obradu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera Poliklinike Aviva, npr. pružatelji računovodstvenih, pravnih ili informatičkih usluga, itd.
 2. tijela javne vlasti ili pravni subjekti u privatnom vlasništvu, kada je Poliklinika Aviva dužna dostaviti osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera na temelju zakonske obveze ili kada je to potrebno da bi Poliklinika Aviva zaštitila svoja prava i interese.

U nekim slučajevima osobni podaci mogu biti preneseni u države izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, koje imaju drugačije i moguće niže standarde zaštite osobnih podataka od standarda propisanih u Republici Hrvatskoj. U takvom slučaju Poliklinika Aviva će poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se osigurala prikladna zaštita vaših osobnih podataka. Takve mjere zaštite uključuju sklapanje ugovora sukladno obrascima koje je za tu svrhu odobrila Europska komisija (korištenje tzv. standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje).

KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA?

Kako bi zaštitila osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, Poliklinika Aviva poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka.

To uključuje i zahtjev prema pružateljima usluga Poliklinike Aviva da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera.

U svom poslovanju Poliklinika Aviva je implementirala tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

KOJA SU PRAVA DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA I KAKO SE MOGU OSTVARITI?

U okviru zaštite osobnih podataka dobavljači i poslovni partneri imaju sljedeća prava:

 1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
 2. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;
 3. pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli;
 4. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;
 5. pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;
 6. pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Poliklinika Aviva će poduzeti sve mjere kako bi omogućila da dobavljači i poslovni partneri ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za bilo kakve dodatne informacije, slobodno se možete obratiti Poliklinici Aviva, odnosno njenom službeniku za zaštitu podataka putem emaila na adresu: zastitapodataka@poliklinika-aviva.hr, osobno u Poliklinici Aviva ili slanjem dopisa na adresu Poliklinika Aviva, Nemetova 2, 10 000 Zagreb.

IZMJENA OBAVIJESTI I PROČIŠĆENA VERZIJA

Ova Obavijest primjenjuje se od 25. svibnja 2018. te se može povremeno mijenjati.

Zadnja verzija ove Obavijesti, koja će uvijek biti mjerodavna za obradu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera, dostupna je na poveznici [•] i u prostorima Poliklinike Aviva.